Přihlášení

 • Pěstování
 • Popis česneku
 • Odrůdy
 • Choroby a škůdci
 • Články
 • Závěrečná zpráva 2008–2013

  1. TITULNÍ LIST

  Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, chmele, révy vinné a ovocných dřevin“ podle „Zásad, kterými se stanovovaly podmínky pro poskytování dotací pro roky 2008 - 2013 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství“ (dále jen „Zásady“)

  1.1

  • ✔ aplikovaný výzkum
  • × experimentální vývoj

  1.2. Podprogram

  Tvorba genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, chmele, révy vinné a ovocných dřevin

  1.3. Název projektu

  Vytvoření výnosných genotypů česneku kuchyňského s vysokou skladovatelností

  1.4. Anotace řešení projektu

  Činnost je zaměřena na vyhledávání a testování klonů česneku s vysokou odolností vůči houbovým chorobám, zvláště proti fuzarióze a černi, dále vůči virózám, zvláště OYDV. Protože mohou být registrovány odrůdy prosté OYDV, je třeba nové klony ozdravit a dále sledovat jejich reinfekci při pěstování mimo technické a prostorové izoláty.

  2. SKUTEČNOST ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 2008 – 2013

  2.1. PROJEKTOVÝ TÝM

  2.1.1. ORGANIZACE ÚČASTNÍCÍ SE PROJEKTU

  Fyzická osoba – Ing. Jan Kozák

  IČ: 14513421

  RČ: 531230/237

  Poběžovice u Holic 31, 534 01 Holice

  Držitel osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele vydaného MÚ Holice, č.j. ŽÚ/05/054/F-EZP, poř. č. 052, se zaměřením zemědělské výroby: výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin.

  2.1.2. ŘEŠITELSKÝ TÝM

  Ing. Jan Kozák

  • Vysoká škola zemědělská v Brně, Fakulta agronomická, obor zahradnický, 1978
  • 1978 – 1983 Sempra Heřmanův Městec, šlechtitel – šlechtění cibulnatých květin,
  • 1983 – 1986 Sempra Heřmanův Městec, vedoucí účelové výroby,
  • 1986 – 1989 ACHP Chrudim, vedoucí zemědělské oblastní laboratoře,
  • 1989 – 1992 Sempra Heřmanův Městec, šlechtitel – šlechtění zeleniny,
  • Od 1992 SHR – šlechtění česneku a uvádění jeho sadby do oběhu

  Blanka Kozáková

  • Gymnázium Chrudim, 1979
  • 1979 – 1981 Sempra Heřmanův Městec, zahradnice – šlechtění květin,
  • od 1992 spolupracující osoba.

  Zaměstnanci nejsou, část činností zajišťujeme službami.

  2.2. ČASOVÝ POSTUP PRACÍ

  2.2.1. AKTIVITY USKUTEČNĚNÉ

  Vyhledávání a tvorba nových genotypů česneku kuchyňského, které by vyhovovaly cíli projektu započala výsadbou ozdravených klonů na podzim 2008 do technického izolátu. První materiály byly získány ze společné spolupráce s Ing. Havránkem, CSc. při hodnocení krajových odrůd česneku. V dalších letech se počet sledovaných klonů rozšiřoval. Už v následujícím roce byla část klonů, kde už bylo dostatek rozmnožovacího materiálu, vysázena i do normálního pěstitelského prostředí na poli v sousedství klasicky pěstovaných virózních odrůd z důvodu sledování virové reinfekce a reakci těchto klonů na ni.

  Nově získávané krajové odrůdy se průběžně ozdravovaly, takže v roce 2010 už bylo vysazeno v technických izolátech téměř 180 viruprostých klonů, přičemž více než polovina byla vysazena i mimo izolát mezi klasicky pěstované virózní rostliny. Přísným výběrem bylo v roce 2011 vyřazeno několik desítek neperspektivních klonů, takže v listopadu bylo vysazeno v technickém izolátu 104 klonů, paralelně 65 klonů mimo izolát do prostředí společně s klasicky pěstovaným česnekem.

  Neobvyklý průběh zimy s teplým prosincem a lednem a silnými únorovými holomrazy (okolo -25 °C) způsobil totální vymrznutí většiny materiálu, přičemž ten, který přežil, nebylo možné vyhodnotit. Vzhledem k tomu, že byly známé zdroje všech klonů a velká část jich byla zařazena do činnosti tkáňové laboratoře na Mendelově univerzitě v Brně, podařilo se jich po sklizni většinu znovu zajistit.

  Většina výchozího materiálu, o který se přišlo vinou holomrazů v únoru 2012, byla znovu získána a vysázena na podzim 2012, materiál z tkáňové laboratoře Mendelovy univerzity v Brně byl vysazen do nádob ve studeném skleníku a chráněn před promrznutím. Na jaře byl přesazen do technického izolátu. Po sklizni a posklizňovém zpracování byly perspektivní genotypy na podzim vysazeny téměř v celém sklizeném množství do technického izolátu, menší část byla použita na indukované mutace a rovněž vysázena. Pouze 12 genotypů, u kterých už bylo dosaženo dostatečného množství sadby, bylo vysazeno rovněž mimo izoláty k běžně pěstovaným odrůdám, aby se mohla sledovat reinfekce virózami a její vliv na výnos.

  2.2.2. AKTIVITY NEUSKUTEČNĚNÉ

  Na začátku roku 2011 zemřel Ing. Pavel Havránek, CSc., který metodicky vedl naši činnost při ozdravování česneku Bez této spolupráce se nepodařilo dopěstovat z ozdravených embryí životaschopné rostliny. Proto se tato činnost na podzim zadala specializované laboratoři na Mendelově univerzitě v Brně.

  Z důvodu vymrznutí velké části materiálu v roce 2012 nebylo možné řádně vyhodnotit vliv virové reinfekce na jednotlivé genotypy.

  2.3. NÁKLADY - VÝKAZ (včetně komentáře) příloha 1

  2.4. PŘEHLED ZMĚN, KTERÉ NASTALY V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

  Na základě zkušeností získaných v tkáňové laboratoři Mendelovy univerzity v Brně bylo v průběhu roku 2012 v domácích podmínkách úspěšně odzkoušeno odebírání meristémů a jejich následná kultivace. Jako fytotron posloužilo staré akvárium. Během následujícího roku (2013) byla postupně uvedena do plného provozu vlastní tkáňová laboratoř, kde je možné ozdravovat podle potřeby všechny pěstované genotypy.

  3. VÝSLEDEK ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROGRAMU A ZPŘÍSTUPNĚNÉ VÝSLEDKY ŘEŠENÍ

  3.1. KOMENTÁŘ

  Výsledky programu byly ovlivněny nepříznivou zimou v roce 2012, kdy většina vysazeného česneku zmrzla. Tím nebylo možné mnohé klony ověřit, případně opakovaně ověřit, v podmínkách běžného pěstování mimo izoláty.

  Jako spolehlivě perspektivní se jeví 8 klonů, které splňují náročná kritéria podle zadání programu.

  Ozimé paličáky:

  • Klon KAR – intenzivně fialový, poloraný, tvoří 6 – 9 velkých stroužků, zdravý, výnosný, dobře skladovatelný, chuť ostrá, ušlechtilá
  • Klon POZ 1 - jemně fialový, pozdní, tvoří 8 - 12 stroužků, zdravý, výnosný, dobře skladovatelný, chuť ostrá, ušlechtilá
  • Klon DzZ – intenzivně fialový atraktivního vzhledu, poloraný, tvoří 10 – 15 stroužků, zdravý, výnosný, dobře skladovatelný, chuť velmi ostrá, ušlechtilá
  • Klon DzH – obdobný, tvoří 12 – 18 stroužků
  • Klon MAD - světlý paličák s výrazně hranatými stroužky, pozdní, tvoří 7 – 9 stroužků, zdravý, výnosný, velmi dobře skladovatelný, chuť ostrá, ušlechtilá

  Jarní nepaličáky (vhodné i pro podzimní výsadbu):

  • Klon POZ 2 – bílý, poloraný, tvoří 8 -13 stroužků, zdravý, výnosný, velmi dobře skladovatelný, chuť ostrá, ušlechtilá
  • Klon BAN – světlý, pozdní, tvoří 10 – 15 stroužků, zdravý, výnosný, velmi dobře skladovatelný, chuť ostrá, ušlechtilá
  • Klon JP - světlý, pozdní, tvoří 8 – 12 stroužků, zdravý, výnosný, velmi dobře skladovatelný, chuť ostrá, ušlechtilá

  3.2. TABULKOVÝ VÝSTUP VÝZKUMNÉHO PROGRAMU – Tabulka č. 1.

  Přehled výsledků řešení výzkumných programů v rámci dotačního titulu 3.d. (Bude uveřejněna na webu Mze.)

  4. PŘÍLOHY

  Příloha 1 – NÁKLADY NA ŘEŠENÍ 2008-2013

  Materiálové náklady: 813.328,-

  • Rostlinný materiál vstupující do šlechtění (osivo, sadba, podnože, rouby, řízky, očka)
  • Hnojiva anorganická (průmyslová), organická (komposty, chlévská mrva)
  • Ochranné prostředky (insekticidy, fungicidy, pesticidy)
  • PHM , maziva, náhradní součástky a díly
  • Pomocný materiál (obaly, návěsky, motouzy, testovací látky, chemikálie, ochranné pomůcky a nástroje pro laboratorní a pěstební činnost, kancelářské potřeby, potřeby pro označování návěsek a obalů, software)
  • Drobný hmotný majetek

  Osobní náklady:

  Mzdové náklady pracovníků

  Sociální a zdravotní pojištění

  Sociální náklady vynaložené v souladu s platnými předpisy

  Cestovné

  Ostatní osobní náklady

  Ostatní náklady: 848.432,-

  Náklady na pronájem budov, zařízení a pronájem přístrojového vybavení

  Energie (plyn, elektrická energie)

  Náklady na vodu a stočné

  Náklady na palivo(uhlí, dřevo)

  Náklady na telekomunikační služby a spoje

  Náklady na daně a pojištění (budov, dopravních prostředků, šlechtitelských porostů)

  Náklady na služby spojené s opravami a údržbou, strojů, budov a zařízení pro šlechtění

  Náklady na služby spojené s technologií šlechtění

  Náklady na úřední zkoušení odrůd a registraci

  Odpisy HIM, NHIM, DHIM, DNHIM

  Jaro 2012

  Jaro 2012

  Jaro 2012, vzešlo pouze několik rostlin.

  Jaro 2012

  Jaro 2012

  Jaro 2012, detail řádku.

  Jaro 2012

  Jaro 2012

  Jaro 2012, detail namrzlých kořenových špiček

  Jaro 2012

  Jaro 2012

  Jaro 2012, nejen špičky kořenů, ale i vrchol je poškozený mrazem.

  Jaro 2012

  Jaro 2012

  Jaro 2012, kořeny jsou mrazem zcela zničeny.

  Jaro 2012

  Jaro 2012

  Jaro 2012, technický izolát. Zbytky rostlin, které přečkaly zimu. Uvolněný záhon vlevo byl využit pro výsev pacibulek.

  Jaro 2012

  Jaro 2012

  Jaro 2012, technický izolát. Zbytky rostlin, které přečkaly zimu.

  Výsadba mimo izoláty

  Výsadba mimo izoláty

  Výsadba mimo izoláty

  JP mimo izoláty

  JP mimo izoláty

  Klon JP mimo izoláty, světlejší porost je takto pěstován třetím rokem, tmavší porost vpravo je mimo izolát prvním rokem.

  Vlastní laboratoř

  Vlastní laboratoř

  Sterilizátor, vodní lázeň a autokláv ve vlastní laboratoři.

  Flowbox

  Flowbox

  Flowbox

  Fytotron

  Fytotron

  Fytotron

  Ozdravování česneku

  Ozdravování česneku

  Ozdravování česneku pomocí meristémů


  Kontakt E-mail, telefon, adresa

  Ing. Václav Kozák a Ing. Jan Kozák
  Chvojenec 75, 534 01 Holice
  IČO: 05439710
  Kontakt

  cesnek@cesnek.cz
  E-mail není určen k poradenství.
  Rádi Vám poradíme v diskusi.

  Obchodní podmínky
  Reklamační formulář

  Šlechtění česnekové sadby Grafika zpracována Odemne